Ett hus - mange muligheter

Rammeplan for barnehagen påpeker at barnehagens viktigste oppgave er å tilrettelegge for lek, læring og omsorg. Utformingen av Begbyenga barnehage gir oss mange muligheter for dette.

Lek
Barna lærer gjennom å være aktive og handlende. I leken tenker, handler og uttrykker de seg. Gjennom vennskap og lek lærer barna å tilpasse seg. De får et grunnlag for å kunne fungere i, og danne stabile barn- og voksenforhold. Vi vil tilrettelegge for allsidig lek og aktiviteter som gir barna bredest mulig erfaringer.

Læring
Nysgjerrighet er en drivkraft for å oppnå kunnskap. Kunnskap stimulerer fantasi og kreativitet. Når barna viser interesse og er nysgjerrige på noe, skal de voksne følge opp og bruke denne muligheten til læring. Barnas lek er deres egen måte å utvikle tanker og oppdagelser på. De lærer av hverandre i samspillet i leken. Når vi jobber med temaer over tid vekkes også ofte nysgjerrigheten. Rammeplanen pålegger oss å gi barna grunnleggende kunnskap innen 7 fagområder. Formidlingen av dette skal flettes inn i temaer og de daglige aktivitetene. Fargegruppene tilpasser arbeidet med fagområdene etter barnas alder.

Omsorg
Rammeplanen framhever at omsorg skal prege alle situasjoner i hverdagslivet og komme til uttrykk når barn leker og lærer, i stell, måltider og påkledning. En omsorgsfull relasjon er preget av lydhørhet, nærhet, innlevelse og evne og vilje til samspill. Omsorg i barnehagen handler både om relasjonene mellom personalet og barna, og om barnas omsorg for hverandre. Omsorg er nært knyttet til oppdragelse. Vårt syn er at oppdragelse er en prosess der voksne leder og veileder barna.

Danning gjennom lek, læring og omsorg

Danning er en livslang prosess som blant annet handler om evnen til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Danning skjer i samspill med omgivelsene og andreog er en forutsetning for meningsdanning, kritikk og demokrati. Gjennom gode danningsprosesser settes barnet i stand til å håndtere livet ved at de utvikler evnen til å se seg selv som et verdifullt medlem av et større fellesskap. Gjennom danning legges grunnlaget for barnets allsidige utvikling.