Foreldresamarbeid

MÅL: Et samarbeid som er preget av åpenhet og gjensidig respekt

Det er foreldrene som har ansvaret for barnas oppdragelse. Barnehagen er et supplement og representerer et kompletterende miljø i forhold til hjemmet.

 Samarbeidet mellom barnehagen og barnas hjem er avgjørende for at barnet skal trives i barnehagen. For at vi skal kunne gi barna et best mulig tilbud, er vi avhengig av å ha foreldrenes tillit.

Vi vil at foreldrene skal oppleve barnehagen som en god støttespiller, og at vi sammen skal arbeide for barnets trivsel og utvikling. Det er viktig at foreldrene stoler på oss og kommer med den informasjonen som skal til for at vi skal kunne legge forholdene til rette for hvert enkelt barn.


For å imøtekomme dette har vi:

• Foreldresamtaler ved oppstart, og minst en gang i løpet av året, der vi utveksler nødvendig informasjon om barnet og barnehagen.
• Torgvakten som tar kontakt når barn og foreldre kommer på morgenen og tar i mot evt. beskjeder
• Personalet som har ansvar for å ta kontakt og fortelle fra dagen, spesielt ved henting.
• Brev til hjemmene fra hver gruppe hvor vi forteller hva barna har vært opptatt av den siste tiden og hvordan vi har jobbet med dette. Vi sender ut ca 8 brev i året.
• Foreldremøte hver høst og etter behov og ønske.
• Valg av representanter og igangsetting av FAU og SU.